Приватне акціонерне товариство «Виробничо-будівельне управління №6» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 01293978, місцезнаходження - 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 грудня 2017 року о 11:25 год. за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

6.           Надання згоди на розподіл земельної ділянки, що знаходиться за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33.

7.           Про надання повноважень на підписання правочинів щодо переуступки/передачі права користування земельної ділянки внаслідок розподілу.

8.           Затвердження правочинів, які були вчинені виконавчим органом Товариства.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15 грудня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1.  

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Теряник Олександр Борисович, тел. 067-233-27-18.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: vbu6.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Теряника Олександра Борисовича, Секретарем зборів Білопуп Любов Михайлівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5:  Попередньо, терміном на один рік, до 21 грудня 2018 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Теряником Олександром Борисовичем, загальною сукупною вартістю до 5000000 (П’ять мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: продаж основних засобів Товариства, зокрема, але не виключно: склад цементу (шість силосів ємністю 120 т кожний), компресорна станція, градирня, бетонно-змішувальний вузол 2 шт., вакуумна, котельня, приміщення для вигрузки цементу. Всі значні правочини Генеральному Директору Терянику О.Б. здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Терянику Олександру Борисовичу з правом передоручення.

По питанню №6: Надати згоду на розподіл земельної ділянки, що знаходиться за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33. Доручити Наглядовій раді визначити межі та умови розподілу. 

По питанню №7: Надати повноваження на підписання правочинів щодо переуступки/передачі права користування земельної ділянки внаслідок розподілу Генеральному Директору Товариства Терянику Олександру Борисовичу за поданням Наглядової ради.

По питанню №8: Затвердити всі правочини, які були вчинені виконавчим органом Товариства.

Наглядова рада