Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-будiвельне управлiння №6"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01293978

3. Місцезнаходження емітента

08141,  сетрiвське, Київська обл., Києво-Святошинський район вул.Київська, 33

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(067) 233-27-18 (067) 233-27-18

5. Електронна поштова адреса емітента

133@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

vbu6.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Білопуп Любов Михайлівни припинено 28.04.2015 року у зв'язку закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 86,5918%. Володіє пакетом акцій - 292330,85 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.12.2011 р. – 24.04.2015 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Білопупа Олександра Володимировича припинено 28.04.2015 року у зв'язку закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0387 %. Володіє пакетом акцій - 130,75  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.12.2011 р. – 24.04.2015 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Масного Миколи Анатолійовича припинено 28.04.2015 року у зв'язку закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.12.2011 р. – 24.04.2015 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Білопуп Любові Михайлівні 28.04.2015 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 86,5918%. Володіє пакетом акцій - 292330,85 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «ВБУ-№6». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

 Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Білопупу Олександру Володимировича 28.04.2015 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0387 %. Володіє пакетом акцій - 130,75  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «ВБУ №6». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

Повноваження посадової особи Ревізора надано Масному Миколі Анатолійовичу 28.04.2015 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ревізор, Майстер арматурного цеху ПрАТ «ВБУ-№6». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2015 року).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Теряник Олександр Борисович