Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-будiвельне управлiння №6"

2. Код за ЄДРПОУ

01293978

3. Місцезнаходження

08141, с.Святопетрiвське, Київська обл., Києво-Святошинський район, вул.Київська, 33

4. Міжміський код, телефон та факс

(067) 233-27-18 (067) 233-27-18

5. Електронна поштова адреса

133@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

vbu6.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення

  Дата прийняття рiшення: 21.12.2017 року. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 50000. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 4989,3. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностiвiдсотках):           1002,14460. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: позачергови загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв зазначенням, зокрема, їх характеру:            попередньо, терміном на один рік, до 21 грудня 2018 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Теряником Олександром Борисовичем, загальною сукупною вартістю до 5000000 (П’ять мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: продаж основних засобів Товариства, зокрема, але не виключно: склад цементу (шість силосів ємністю 120 т кожний), компресорна станція, градирня, бетонно-змішувальний вузол 2 шт., вакуумна, котельня, приміщення для вигрузки цементу. Всі значні правочини Генеральному Директору Терянику О.Б. здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Терянику Олександру Борисовичу з правом передоручення. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 11 919 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 11 914. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 11179 акцiй, "проти" - 0 акцiй.

            3.Підпис:3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2.Найменування посади. Генеральний Директор Теряник Олександр Борисович.