Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

1. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-будiвельне управлiння №6"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01293978

3. Місцезнаходження емітента

08141, с.Святопетрiвське, Київська обл., Києво-Святошинський район, вул.Київська, 33

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(067) 233-27-18 (067) 233-27-18

5. Електронна поштова адреса емітента

133@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

vbu6.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №11/11/16 від 11.11.2016 р.) припинено повноваження Генерального директора Товариства Теряника Олександра Борисовича. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.12.2011 р. - 11.11.2016 р.

            Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №11/11/16 від 11.11.2016 р.) надано повноваження Генерального директора Товариства Терянику Олександру Борисовичу. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю надати Терянику О.Б. надалі повноваження Генерального директора відповідно до Статуту в новій редакції. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ "ВБУ-№6".

 

3. Підпис

 

            3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

            3.2. Найменування посади:

 

            Генеральний директор ____________ Теряник Олександр Борисович