Приватне акціонерне товариство «Виробничо-будівельне управління №6» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 01293978, місцезнаходження - 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 13 квітня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 13 квітня 2017 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 08141,  

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Теряник Олександр Борисович, тел. 067-233-27-18.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: vbu6.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 06.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Теряника Олександра Борисовича, Секретарем зборів Білопуп Любов Михайлівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 271 700,00 грн. направити на покриття збитків минулих періодів.     

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

4989

4655

Основні засоби  

950

1008

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

268

158

Сумарна дебіторська заборгованість  

3586

3338

Грошові кошти та їх еквіваленти 

181

147

Нерозподілений прибуток 

266

-537

Власний капітал 

422

150

Статутний капітал 

338

338

Довгострокові зобов'язання 

 

-

Поточні зобов'язання 

4568

4505

Чистий прибуток (збиток) 

271,7

48

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12910

12910

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

13

14

Генеральний директор